۲۴ عقرب ۱۳۹۲آرشيو روزانه:

در باره اعتیاد: از کجا باید شروع کرد؟

در کشور ما اعتیاد جرم دانسته می‌شود. در برخی کشورها اعتیاد را هم جرم و هم بیماری می‌دانند. و در برخی کشورهای دیگر اعتیاد، تنها یک بیماری است و معتاد هم بیماری است که به کمک نیاز دارد و...