۸۸ Roz Ta Qandahar Book
هشدار وزیر صحت به شرکت‌های تولید دوا:جواز شرکت‌هایی که در سه سال دوا تولید نکردند لغو می‌ شود

هشدار وزیر صحت به شرکت‌های تولید دوا:جواز شرکت‌هایی که در سه سال دوا تولید نکردند لغو می‌ شود

تاملی درباره فهم مرگ (به یاد استاد محب بارش)

تاملی درباره فهم مرگ (به یاد استاد محب بارش)

افغانستان و سازمان تجارت جهانی

افغانستان و سازمان تجارت جهانی