نمایندگان مجلس به حکومت: طالبان را در زمستان سرکوب کنید

شماری از اعضای مجلس نمایندگان می‌گویند که حکومت افغانستان نباید در فصل سرما،به حمله‌های خود برای سرکوب طالبان را متوقف کند. برخی از اعضای مجلس نمایندگان می‌گویند که تجارب سال‌های گذشته نشان داده‌ است که با نزدیک‌شدن...

ادامه مطلب
۸۸ Roz Ta Qandahar Book
سیر صعودی ما  و نزولی دشمن ما

سیر صعودی ما و نزولی دشمن ما

من، من‌حیث یک افسر نظامی، رنج و دردی را که هم‌وطنانم از دست طالبان و دیگر گروه‌های هراس‌افگن متحمل شده‌اند و می‌شوند، احساس می‌کنم...

تقویت شبکه‌ی ترانسپورت شهر‌های بزرگ، متضمن حفظ محیط زیست

تقویت شبکه‌ی ترانسپورت شهر‌های بزرگ، متضمن حفظ محیط زیست

تاملی درباره فهم مرگ (به یاد استاد محب بارش)

تاملی درباره فهم مرگ (به یاد استاد محب بارش)

وزیر اقتصاد:رشد اقتصادی افغانستان از ۰,۹ درصد به ۶ درصد خواهد رسید

وزیر اقتصاد:رشد اقتصادی افغانستان از ۰,۹ درصد به ۶ درصد خواهد رسید