خانه‌تکانی در پولیس کابل

وزارت داخله کشور تغییرات گسترده‌ای را به هدف بهبود وضعیت امنیتی در اکثریت حوزه‌ها و کندک‌های امنیتی پولیس در پایتخت کشور انجام داده است. بر بنیاد این تصمیم وزارت داخله، آمرین هفده حوزه‌ی امنیتی در شهر کابل...
ادامه مطلب