در دروازه‌های کابل زون‌های اقتصادی ایجاد می‌شود

در دروازه‌های کابل زون‌های اقتصادی ایجاد می‌شود